Wonder logo שירות אחיות

מדיניות ביטולים

תקף מיום: שלישי, 7/10/2023 מדיניות הביטולים של Wonder Wonder מאפשרת ללקוחותיה לבטל הזמנות שאושרו על ידי האחיות בכפוף לתנאי השימוש ובהתאם למדרג הבא:
הזמן שנותר למועד ההזמנה דמי ביטול 
15 ימים או יותר ללא דמי ביטול
8 עד 14 ימים 10% מעלות ההזמנה
4 עד 7 ימים 25% מעלות ההזמנה
12 שעות עד 3 ימים 50% מעלות ההזמנה
פחות מ- 12 שעות 100% מעלות ההזמנה
אי מתן הסכמה כדין לקבלת הטיפול על ידי המטופל, העדר זמינות של המטופל במקום ובמועד שנקבעו בהזמנה, מניעת הטיפול על ידי המטופל או המזמין או הפסקתו וכיו"ב נסיבות שאינן קשורות באחות או ב- WONDER ושבעטיין לא ניתן יהיה לבצע את הטיפול או להשלימו ייחשבו כביטול של ההזמנה ויחויבו בדמי ביטול בהתאם למדרג הנ"ל.